Sắc xanh áo thun lớp KH13HCH3 – Học viện Hành chính Quốc gia