Mr TEES khởi động năm mới với giải việt dã HCMC RUN 2016 – 24/1/2016